040 232 250 [email protected]

Poštovani korisnici,

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić od 01.12.2021.godine primjenjuje novi cjenovnik usluga izrađen po
Metodologiji za utvrđivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti, koju je propisala Regulatorna agencija za
energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. Nova cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela i to:
a) Za javno vodosnabdijevanje:
– Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za fizička lica: 1,4911 €
– Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku za pravna lica: 3,3067 €
– Varijabilni dio cijene za fizička lica: 0,5126 €/m3
– Varijabilni dio cijene za pravna lica: 1,1367 €/m3
b) Za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda:
– Fiksni dio cijene na mjesečnom nivou po korisniku 1,0264 €
– Varijabilni dio cijene za fizička lica: 0,2572 €/m3
– Varijabilni dio cijene za pravna lica: 0,5598 €/m3